Какво е РИС

Прочети още...

РЕЧНИ ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ (СИСТЕМИ) РИС – ПРЕДСТАВЛЯВАТ НАБОР ОТ ХАРМОНИЗИРАНИ ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ, КОИТО ПОДПОМАГАТ ТРАНСПОРТНИТЕ ПРОЦЕСИ КАСАЕЩИ ВЪТРЕШНО ВОДНАТА НАВИГАЦИЯ. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТЕЗИ ИНСТРУМЕНТИ ПОДОБРЯВА СИГУРНОСТТА НА ТРАФИКА И ПОВИШАВА ТРАНСПОРТНАТА ЕФЕКТИВНОСТ. РИС СЕ ФОКУСИРА ВЪРХУ ОБМЕНА НА ИНФОРМАЦИЯ СВЪРЗАНА С ТРАФИКА И ТРАНСПОРТА МЕЖДУ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ СВЪРЗАНИ С ВЪТРЕШНО ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ (IWT) .

Вече са поддържат редица услуги, свързани с РИС и по-специално използването на Известия до корабоводителите (NtS), Електронно докладване за пътуване, товари и лица на борда (ERI), Електронни навигационни карти (IENC) и Автоматична Идентификационна Система (AIS) за проследяване на плавателни съдове. Платформата EURIS COMEX прави стъпка напред в предоставянето на РИС услуги.

Целите на РИС

Разработването на РИС услугите започва през 90-те години и развива следните цели: 

 • Подобряване на безопасността в пристанищата и реките.
 • Подобряване на ефективността на вътрешно водното корабоплаване - оптимизиране управлението на ресурсите на речната транспортна верига, като се позволи обмен на информация между плавателни съдове, шлюзове и мостове, терминали и пристанища.
 • По-добро и ефективно използване на инфраструктурата на вътрешните водни пътища - предоставяне на информация за състоянието на фарватера.
 • Защита на околната среда - предоставяне на информация за трафика и транспорта с цел предотвратяване на бедствия.
 • По-добра интеграция на IWT в мултимодални вериги за доставки на товари чрез точна и навременна информация в подкрепа на управлението на транспорта.

Правна рамка

От 2005 г. е изработена директива на ЕС която определя съгласувани стандарти и минимални изисквания за прилагане на РИС услуги, за да се даде възможност за трансгранична съвместимост на националните системи.  Непрекъснато се разработват всеобхватни и международни насоки за РИС с цел хармонизиране на съществуващите стандарти и услуги в обща рамка.

Важността на РИС е представена в различни документи на ЕС, като Бяла книга (White paper) на ЕС, Насоки за TEN-T (TEN-T Guidelines), проект NAIADES, Логистичен план за действие.

През 2015 г. Европейската Комисия стартира инициативата „Цифрова дейност по вътрешните водни пътища“ (DINA) като част от стратегията за цифров единен пазар (DSM) на Комисията Юнкер. Целта на инициативата DINA е да цифровизира информационните потоци в IWT с цел да позволи безпроблемното им интегриране в мултимодални логистични вериги.

РИС услуги според насоките

Следните услуги са дефинирани в РИС: насоките

 • Информация относно фарватера за планиране, изпълнение и наблюдение на пътувания от капитани и флотски мениджъри (пр. Речни водни нива, помощни средства за навигация, информация за фарватера, работно време на шлюзове и т.н.). Информацията включва географски и хидрометеорологични данни, както и данни свързани с трафика
 • Услугите свързани с трафика включват информация за позицията на корабите, която позволява да се извършва тактическо и стратегическо планиране.
 • Управлението на трафика има за цел да оптимизира използването на инфраструктурата, както и да улесни безопасната навигация, особено във VTS центровете, както и при шлюзовете и мостовете
 • Службите за предотвратяване на бедствията са отговорни за регистрирането на корабите и техните транспортни данни в началото на пътуването и актуализирането на данните по време на пътуването с помощта на системите за докладване. В случай на инцидент, отговорните органи са в състояние да предоставят необходимата информация незабавно на спасителните и аварийни екипи
 • Информацията за управление на транспорта включва приблизително време на пристигане (ETA), предоставено от капитаните и фолтските мениджъри въз основа на информация за фарватера, което дава възможност да се планират ресурсите на пристанищата и терминалите.
 • Информацията за управлението на товарите и флота основно включва два вида информация: информация за корабите и флотилиите и подробна информация за превозваните товари
 • Статистика и митнически услуги: РИС подобрява и улеснява събирането на статистически данни за вътрешните водни пътища в държавите-членки на ЕС
 • Такси за воден път и пристанищни такси: данните за пътуването на корабите могат да се използват за автоматично изчисляване на таксите и фактуриране.

Най-актуалната информация за състоянието на прилагането на РИС може да бъде намерена тук https://www.cesni.eu/en 

Прочети още...