Какво е управление на коридори

Прочети още...

Управлението на коридори се дефинира като: Информационни услуги между отговорните институции по водните пътища, потребителите и свързаните логистични партньори с цел да се оптимизира използването на вътрешно навигираните коридори в мрежата от европейските водни пътища.

Управлението на коридори цели да осигури Речните информационни Услуги (РИС), да подпомага потребителите на фарватера и логистичните партньори не само локално, но и на регионално, национално и международно ниво. То добавя нови услуги към РИС. Предлаганите услуги в управлението на коридори са изцяло информационни услуги и по този начин поддържат управление на навигацията и транспорта по мрежата.

Целите на управлението на коридори са:

  • Оптимално използване на инфраструктурата
  • Оптимална сигурност
  • Надеждно време за транспорт
  • Минимизиране на закъсненията

Чрез споделяне на информация между институциите и със съдействието на частни и публични партньори, използването на наличната инфраструктура и подобряване на взаимодействието с логистичните партньори.

Нива на Управление на коридори

Дефинирани са три нива на управление на коридори. Разделението няма йерархична подредба, просто те изискват различни информационни услуги. Нуждата да се реализира определено ниво зависи главно от характеристиките на фарватера и действителното му използване за транспорт. Сътрудничеството между институциите ангажирани с фарватера по специфичен коридор взаимно се договарят за услугите и функциите, които предоставят на потребителите и логистичните партньори по този специфичен коридор.

Нивата на управлението на коридори са:

Ниво 1: Динамична и статична информация за инфраструктурата (информация за фарватера) 

Информацията от Ниво 1 позволява надеждно планиране на маршрута чрез предоставяне на динамична и статична информация за инфраструктурата, например:

  • Информация за плавателната мрежа на фарватера 
  • Информация за статичната инфраструктура (типове обекти, размери, работно време)
  • Информация за динамичната инфраструктура (ограничения или блокади по фарватера/инфраструктурата)
  • Водни нива, лед, светъл отвор на мостовете, дълбочина на фарватера.

Ниво 2: Информация за трафика (действителна и прогнозна)

Информацията от Ниво 2 позволява надеждно планиране на времето за пътуване и за управление на трафика чрез предоставяне на информация за трафика:

a. вземайки предвид действителното използване на водната мрежа (например действителни времена за изчакване), с информация за корабите, трафика и пътуванията
b. вземайки предвид прогнозите по време на пътуването (прогнозни времена за изчакване по коридора), при възможност.

Ниво 3: Информация за логистични потребители

Информацията от Ниво 3 поддържа управление на транспорта на логистичните партньори (например управление на отклонения спрямо предвидения план) чрез

a. проследяване на специфични кораби и/или товари
b. прогнозиране на закъснения за специфични кораби.

Прочети още...